Video Competition

Video competition chairs:

  • Zhouchen Lin
  • Pulkit Agrawal

Video competition committee:

  • Nicu Sebe
  • Steve Lin
  • Vishal M. Patel
  • Rei Kawakami
  • Zhou Pan

Winners:

  • Best video: Video Background Music Generation

Authors: Shangzhe Di (Beihang University), Zeren Jiang (Beihang University), Zhaokai Wang (Beihang University), Leyan Zhu (Beihang University), Zexin He (Beihang University), Ruishu Ma (Beijing Foreign Studies University), Si Liu (Beihang University), Shuicheng Yan (SEA AI Lab)

  • Best video runner-up: An AI Powered Intelligent Tutoring System for Math Education

Authors: Yu Lu, Yang Pian, Penghe Chen, Qinggang Meng (Beijing Normal University)

  • Best video third-place: Virtual AI of Alibaba Tao Technology

Authors: Zhao Li, Shichang Hu, Chao Lin, Lei Yu, Mingjun Cui, Qian Qian, Peng Zhang, Chenhan Xiang, Rongfei Jia, Cao Li, Xiaohang Hu, Lijuan Zhu, Xi Xu, Lei Zhao, Xing Tang (Alibaba Group)